תנאי שימוש

ספק – סיסטם מערכות מחשבים.
משתמשים – כל גולש שנכנס לשרתיו של הספק.
לקוח – משתמש שעובד עם הכלים שמספק לו הספק.
מערכת – הכלי בו הלקוחות משתמשים לקבלת אפשרויות שונות כמו: בניית אתרים, פרסום, שליחת SMS ועוד.
מפיץ – לקוח אשר קיבל את הזכות לשווק את המערכת תחת שמו ולא תחת שם הספק.
מנהל מרשם – חברות צד שלישי אשר מנהלות את רישום שמות המתחם (Domain) ותקינות שמות המתחם.
מעצב – לקוח שעובד עם מערכת עיצוב התבניות שמספק לו הספק.
נותן שירות- בעל מקצוע אשר מוצע כחלק משירות משלים למשתמשי הספק.

היתר עסקה

אתר זה עובד עם היתר עיסקה – לחץ כאן

 

 

פתיחה

 1. השימוש במערכת הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה הספק ללקוחותיו, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע הספק.
 2. אנא, קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש במערכת או גלישה בשרת של הספק מעיד על הסכמתך להם.
 3. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

הרשמה

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

 

מדניות החזרת מוצרים

 

א.  כל הרוכש מוצר באתר http://system-il.com   - סיסטם מערכות מחשבים רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א  .חוק הגנת הצרכן.

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים( :

1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

2. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם,

 כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו,   ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים,   שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למייל service@system-il.com

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה  ("אי התאמה

תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור.

אם קיבלתם את המוצר, יש להחזירו לספק בשלמותו וללא פגמים או פתיחה של המוצר.

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יחזיר הספק, בתוך 14 ימים מיום קבלת

ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ,

תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה

סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ובנוסף עלות דמי המשלוח  (דמי המשלוח שיגבה הינו דמי המשלוח שעלה בפועל + חומרי אריזה + עלויות נוספות במידה והיו )..

אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לספק במקום עסקו, על חשבונכם.

 

ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל,

הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה,

תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

 בנוסף, במקרה שהותקן בביתך על ידי  הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה,

 יהיה הספק רשאי לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה,

ז. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, 
לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותו של הספק לתבוע את נזקיו בשל כך. 
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 
ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
1. טובין פסידים;
2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה  חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;4.טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 

 ט. ברכישת מוצרי תוכנה וכן ברכישת מוצרי צריבה כגון קופסאות צריבה / תוכנות בדיקה למחשבים/ דונגלים לצריבה וכן כל תוכנה המוגדרת ע"פ חוק הגנת הצרכן - לא ניתן להחזיר את המוצר במידה והאריזה נפתחה ו/או הותקנה התוכנה על המחשב או נעשה בה שימוש כלשהוא .

שימוש  לעניין זה יחשב : התקנת התוכנה של המוצר ו/או חיבור המוצר למחשב ו/או ביצוע רישום (אקטבציה) של המוצר  וכן כל שימוש המשנה לרעה את מצב המוצר.

 

הסכם איכסון אתרים / שרתים  וארוח:

המאחסנים מספקים שטחי אחסון לאתרי אינטרנט על שרתים באמצעות מתן פתרונות http ופתרונות דואר אלקטרוני  SMTP/POP3 וכן Webmail (דואר מונחה דפדפן) לשימוש מקבל השירות.

מעבר לאמור לעיל ובנוסף לו, המאחסנים מספקים שירות רישום שם מתחם ישראלי ו/או שם מתחם בינלאומי כמפורט באתר (להלן: "שם מתחם"). למען הסר ספק מובהר כי,  עבור שירות רישום שם מתחם חלים בנוסף על תנאי השימוש ושירות המפורטים כאן, כל תנאי וחוקי איגוד האינטרנט העולמי ו/או איגוד האינטרנט הישראלי ו/או תנאי רשם שם המתחם בו נרשם שם המתחם בפועל בהתאמה.

מקבל השירות רשאי להשתמש בשירות FTP לשם עדכון חשבון האחסון לאתרו וזאת ללא הגבלה וכן באמצעות שימוש בתוכנת ®Front Page במידה ומקבל השירות מחזיק בה.

שטחי האחסון המסופקים יהיו על שרתים הממוקמים בשטחי מדינת ישראל, או בחו"ל על פי החבילה שבחר הלקוח.  אולם ולמען הסר ספק יובהר כי המאחסנים אינם מתחייבים ו/או מחויבים לספק שטחי אחסון על שרתים בשטחי מדינת ישראל ולפי שיקול דעתם והחלטתם בלבד המאחסנים שומרים לעצמם את הזכות,  לספק שטחי אחסון על שרתים הממוקמים מחוץ לשטחי מדינת ישראל.

בנוסף לכך במהלך הזמן יוספו שירותים נוספים ויעודכנו התעריפים בעד שימוש בשירותים קיימים והכול לפי העניין. עצם השימוש בשירות מהווה הסכמה ברורה לכך והצהרה לעניין ההסכמה לכל תנאי השימוש והשירות כפי שמפורטים כאן. (להלן: "השירות")

תקופת השירות:
 

מובהר בזה ולמען הסר ספק אין הצדדים מתחייבים על תקופת התקשרות ו/או מתן שירות כלשהי ותקופת ההתקשרות ו/או מתן שירות תימדד על פי התקופה בפועל.

 

עלות השירות והתשלום:

כל המחירים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.


חבילת אחסון לא תחודש באופן אוטומטי ומקבל השירות שלא ייתן הסכמתו לחידוש השירות ויסדיר התשלום בגינו מבעוד מועד - יופסק השירות בגין חשבון האחסון שלו. מובהר כי בכל מקרה על מקבל השירות להשלים התשלום עבור השירות לא יאוחר מיום החידוש. 

יובהר כי בעת חידוש של חבילת אחסון, עלות ו/או תנאי החבילת אחסון לחידוש הינם בהתאם למפורט באתר המאחסנים, עובר למועד החידוש, עבור החבילת אחסון הרלוונטית. במידה והחבילת אחסון הרלוונטית, אינה קיימת עוד במגוון החבילות אחסון של המאחסנים, אזי, בהתאם לעלות ו/או תנאי החבילת אחסון הקרובה ביותר במפרט הטכני שלה, אל החבילת אחסון הקיימת.

 

למען הסר ספק מובהר בזה כי, אופן התשלום ופריסתו אינו מחייב את המאחסנים בשום אופן, דרך וצורה כלשהי לתקופת מתן שירות כלשהי ותקופת מתן השירות תימדד על פי תקופת השירות בפועל.
 

המאחסנים שומרים לעצמם את הזכות לגבות סכום כספי נוסף וזאת על פי הנדרש במקרים בהם ימצא כי נעשה שימוש מוגבר בנפח התעבורה ו/או נפח האחסון של חשבונות האחסון והכול כפי שיוגדר מעת לעת על ידי המאחסנים.


באם ניתנה למקבל השירות הטבת מבצע של רישום שם דומיין ישראלי או בינלאומי חינם, אזי שם דומיין זה יוגבל לשימוש בתוכניות האחסון של המאחסנים בלבד. למען הסר ספק, יובהר כי המאחסנים לא יאפשרו קבלת שם דומיין בחינם למקבל שירות שיבחר להפנותו אל שרת אחר שאינו אחד משרתי המאחסנים. 

בגמר תוקפה של תקופת רישום השם דומיין יוכל מקבל השירות לבחור לחדש את תוקפו של השם דומיין ולהפנותו לכל שרת אחר שיבחר ובלבד ששילם את עלות החידוש לפי המחירון הנהוג אצל המאחסנים באותה תקופה. 

מקבל שירות אשר יבחר להמשיך ולאחסן את אתר האינטרנט עבורו נרשם השם דומיין ישלם בגין עלות חידוש רישום השם דומיין לפי המחירון הנהוג אצל המאחסנים באותה תקופה ללקוח מאחסן. למען הסר ספק  יובהר כי עלות חידוש רישום השם דומיין תהא בנוסף לעלות החידוש חשבון אחסון בו יבחר ו/או ימצא מקבל השירות.

 

כל עיכוב מצד מקבל השירות בתשלום למאחסנים מעבר למועדים שיקבעו ע"י המאחסנים, ישא הפרשי הצמדה למדד ותשלום פיצויים מוסכמים למאחסנים בסך 450 ₪ וזאת מבלי לפגוע ו/או להפחית ו/או לקזז ו/או להקטין את דרישות המאחסנים לפיצויים בגין כל הנזקים שנגרמו ו/או נגרמים ו/או ייגרמו להם, באם ייגרמו, ו/או בכדי להפר ו/או לפגוע בכל זכות השמורה להם על פי תנאי השימוש והשירות ו/או על פי חוק ו/או כל דין אחר.

ביטול השירות והחזרים כספיים:

כל אחד מהצדדים רשאי לבטל השירות בכל עת ובאם יהיה קיים החזר כספי עקב הביטול אזי יזוכה מקבל השירות בהחזר כספי בהתאם לתנאי סעיף זה .

באם בוטלה חבילת אחסון בטרם חלפה שנה ו/או התקופה לה נרכשה -  יוחזר החלק היחסי של התשלום ובאם שולם מראש על פי מספר החודשים שנשארו עד תום תקופת האחסון המקורית ובניכוי 100 ש"ח כולל מע"מ דמי טיפול. מובהר כי בגין חבילת אחסון שבוטלה במהלך חודש מסוים יחויב מקבל השירות באופן מלא עבור אותו חודש.

הודעת ביטול שירות תכנס לתוקף תוך 72 שעות מרגע שנתקבלה במחלקת השירות.  למען הסר ספק, גם אם הביטול נתבקש כעבור חלק מחודש, מקבל השירות יחויב עבור חלק מחודש בתשלום מלא בגין אותו חודש.

לא יינתנו החזרים בגין דמי התקנה ו/או שירותים המוגדרים תוספות לחשבון האחסון ומפורטים בטבלה אשר מופיעה באתרנו .

למען הסר ספק, מובהר בזה כי לא יוחזר תשלום מכל סוג ששולם עבור רישום שם מתחם. כמו כן במידה ומקבל השירות זוכה בהטבת ו/או הנחת מבצע כלשהי תקוזז עלות ההטבה ו/או ההנחה במלואה מסכום ההחזר בגין התוכנית שנרכשה. במידה ומקבל השירות לא יהא זכאי להחזר עבור התכנית, יהיו המאחסנים רשאים לחייב את מקבל השירות בסכום ההנחה ו/או ההטבה במלואה.

כמו כן ועל אף האמור, מובהר בזאת כי במקרה בו יבוטל השירות עקב הפרת תנאי השימוש והשירות מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי מקבל השירות להחזר כספי וזאת אף מבלי לפגוע בזכות המאחסנים לחייב את מקבל השירות בפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק ישיר ו/או  עקיף שנגרם ו/או ייגרם למאחסנים בגין ו/או עקב פעילותו של מקבל השירות.

הזכות לשימוש בשירות:

ראשית הזכות לשימוש בשירות מותנה בכך שכל שימוש יהיה בכפוף לחוקי מדינת ישראל ודיניה.

למאחסנים שמורה הזכות בכל עת להעביר חבילת אחסון של מקבל השירות משרת אחד שבו התוכנית מאוחסנת אל שרת אחר כפי שיידרש וזאת תוך שמירה מרבית על זמינות תוכנית האחסון בעת העברה ומטעמי שמירה על מבנה טכני תקין ואיזון בין תוכניות האחסון של מקבלי השירות בשרתים השונים של המאחסנים.

לא נאפשר שימוש בשירות לכל פעילות עבריינית או בלתי חוקית אחרת. - זו היא הפרת תנאי השימוש.

מקבל השירות מצהיר כי לא יפגע בזכויות קניין רוחני של גופים ו/או משתמשים אחרים. חל איסור מוחלט על שימוש בשירות שיש בו כדי לפגוע ו/או להפר זכויות יוצרים כמוגדר על פי חוק - זו היא הפרת תנאי השימוש.

כמו כן לא נאפשר שימוש בשירות כאשר יש בו אופי מיני או פורנוגראפי מכל סוג שהוא בין אם הוא מוגבל למבוגרים ובין אם לאו ובמיוחד שימוש בשירות אשר יש בו אופי של ניצול ילדים מכל סוג שהוא.- זו היא הפרת תנאי השימוש.

לא נאפשר שימוש בשירות למטרת פעילות או אחסון מידע השייך לפורצי אתרים ודומיהם  וכן לא נאפשר שימוש בשירות לשם הפצת תוכנות לא חוקיות, וירוסים וכל דבר אחר שיש בו כדי לפגוע בציבור. - זו היא הפרת תנאי השימוש ובמידה שיובא לידיעתנו כי חלה הפרה כאמור, אנו נהיה רשאים לפנות אל בעל האתר בדרישה להפסקת פרסום כאמור ואף להפסיק כליל את פעילותו של אותו אתר ו/או לבטל לחלוטין את חשבון האחסון.

חל איסור מוחלט על שימוש בשירות לצורך הפצת דואר המוני מכל סוג שהוא, "דואר זבל" (SPAM), דואר שיש בו כדי לפגוע בקהילת הגולשים וכיוצ"ב - זו היא הפרת תנאי השימוש.

מהות ו/או כמות הדואר שיוגדר כדואר המוני ו/או "דואר זבל" (SPAM) ו/או דואר פוגעני וכיוצ"ב, נתונה לשיקולם של המאחסנים בלבד. לקוח המפר מדיניות זו, באופן ישיר ו/או עקיף, בהפצה שיצאה ישירות משרתינו ו/או מכל שרת ו/או מקום אחר, אתרו יורד לאלתר מהרשת ללא כל החזר כספי ובנוסף יובהר כי המאחסנים רואים בו האחראי היחידי, הבלעדי והבלבדי לכל נזק שייגרם, באם ייגרם, לנו ו/או לשרתינו ו/או ללקוחותינו ו/או לכל צד ג' כלשהו בעקבות פעילותו זו.

לא נאפשר שימוש בשירות לכל אתר שעושה שימוש בקבצים (לרבות קבצי EXE ו/או קבצי הפעלה מכל סוג אחר) ו/או תסריטים ו/או כל אמצעי אחר שיש בו בכדי לפגוע בשרת בו מאוחסן אתר מקבלי השירות ו/או כל שרת אחר - זו היא הפרת תנאי השימוש. 

בנוסף, מובהר בזה כי למאחסנים  הזכות להפסיק פעילותו של אתר אשר גורם לעומס בלתי סביר על השרת או אשר גורם להפרעה בפעילות השרת ובפגיעה ביתר מקבלי השירות האחרים באותו שרת. המאחסנים שומרים לעצמם את הזכות להודיע לבעל האתר על כך לאחר שהפסיקו את פעילות אותו האתר. המאחסנים יודיעו לבעל האתר בטרם הפסקת פעילות האתר אך ורק במקרים בהן הפגיעה הוגדרה על ידי המאחסנים כפגיעה שמאפשרת את המשך פעילותו של האתר הפוגע באופן זמני.

חל איסור מוחלט על  קיומו של אתר אשר יש בתוכנו משום תחרות ישירה או עקיפה עם שירותי אחסון אשר אנו מעניקים ללקוחותינו ולמען הסר ספק לא נאחסן אתר אינטרנט אשר תוכנו עוסק באחסון אתרים שלא באמצעות שירות שאנו מעניקים. כמו כן חל איסור על אחסון של אתרי משנה תחת חבילת אחסון וזאת

בעצם הזמנת השירות הנך מייפה את כוחנו לבטל לאלתר חשבון אחסון או שירות שיש בו משום הפרה של תנאי השימוש והשירות כפי שהם באים לידי ביטוי בסעיף זה. על ביטול יזום זה יחולו תנאי סעיף " ביטול השירות והחזרים כספיים ".

מובהר בזאת כי למאחסנים שמורה הזכות שלא לחדש חשבון אחסון ו/או להפסיק את השירות הניתן למקבל השירות בכל עת והכול בכפוף לסעיף ביטול השירות והחזרים כספיים.

זמינות השירות:

רשת האינטרנט היא רשת מחשבים מורכבת מאד. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו אם מסיבות שתלויות בנו ואם מסיבות אחרות.  ברור כי אנו עושים כל מאמץ שהשירות יהיה זמין 365 ימים בשנה 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה וברציפות.

המאחסנים מספקים שירותי תמיכה טכנית במהלך שעות העבודה המקובלות קרי  בימי עסקים - בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 בבוקר ועד לשעה 17:00 בערב ובמקרה חירום שבו אתר מפסיק לפעול עקב נפילת שרת במשך 24 שעות ביממה בימים א-ו לא כולל שבתות וחגים.

בכל מקרה של תקלה בשירות על מקבל השירות לפנות ולדווח על כך למחלקת התמיכה ולקבל מענה הולם.

בקשה לתמיכה טכנית אשר אינה מוגדרת על ידי המאחסנים כמקרה חירום שתגיע לאחר שעות העבודה כאמור תטופל ביום העסקים הקרוב.


שינויים:

תנאי השימוש והשירות משתנים מעת לעת בהתאם להתפתחויות בסוג השירות הניתן. תנאי השירות חלים על מקבל השירות כל עוד ממשיך מקבל השירות לאחסן ולקבל שירות בחשבונות האחסון מאת המאחסנים.


למען הסר ספק, למאחסנים בלבד עומדת שמורה הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת לפי שיקולם והחלטתם הבלעדית והבלבדית של המאחסנים וללא כל חובת הודעה מוקדמת מצד המאחסנים למקבל השירות.

על מקבל השירות מוטלת החובה לבדוק תנאים אלו מעת לעת על מנת להתעדכן באמור בם וזאת מיוזמתו ואחריותו האישית בלבד.


שחרור מאחריות:

מקבל השירות שעושה שימוש בכל סוג של שירות אשר מספקים המאחסנים משחרר בזאת את המאחסנים מכל אחריות הנובעת לאי זמינות של השירות מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא. 

כמו כן, מובהר בזה ולמען הסר ספק כי, מקבל השירות משחרר את המאחסנים מכל אחריות לנזקים, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו ו/או אם ייגרמו למקבל השירות ו/או לקוחותיו ו/או עובדיו ו/או כל גוף ו/או אדם אחר בקשר ישיר ו/או עקיף עם השירות הניתן ו/או זמינות השירות הניתן ו/או אי זמינות השירות הניתן ו/או ביטול מתן השירות הניתן ו/או מכל סיבה אחרת שהיא.

מקבל השירות מצהיר, מאשר ומתחייב כי בכל מקרה של תקלה בשירות עליו לפנות ולהודיעלמחלקת התמיכה.

מקבל השירות מצהיר בזאת כי במידה שיגיע פיצוי כל שהוא הרי שזה לא יעלה על הסכום כפי שהוגדר בסעיף " ביטול השירות והחזרים כספיים ".

מקבל השירות משחרר מאחריות את המאחסנים מכל אחריות הנובעת למידע ו/או חומר ו/או כל פרסום אשר מופיע באתרו ולמען הסר ספק מקבל השירות מצהיר בזאת כי לא חל בינו לבין המאחסנים יחסי שליחות כלשהם ועל כל מחלוקת יחולו תנאי תנאי זה בלבד והכול בכפוף לחוקי מדינת ישראל ודיניה.

המחאת זכויות וחובות:

למאחסנים שמורה הזכות ליתן כל שירות על פי תנאי שימוש ושירות אלו גם באמצעות קבלני משנה ומבלי לגרוע מחיוביהם כלפי מקבל השירות.

מקבל השירות מתחייב שלא להמחות ו/או להעביר בכל דרך שהיא זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי תנאי השימוש ושירות והוא מתחייב שלא למוכרם ו/או להעבירם בכל דרך שהיא לצד ג' כלשהו ללא הסכמתם מראש ובכתב של המאחסנים.

סמכות שיפוט ותחולת דינים:

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בפתח תקווה תהיה סמכות שיפוט בקשר עם תנאי שימוש ושירות אלו וכל הנובע מהם. על תנאי שימוש ושירות אלו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

כמו כן סיסטם מערכות מחשבים הינו עסק ההולך על פי תורת ישראל ובתור ברירת מחדל מעדיף ללכת לדין תורה בבית דין.

 

 

חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר המאוחסן

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל.

 1. לפיכך: הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 2. הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 3. זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים במערכת והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.


הגבלת אחריות

 1. המערכת של הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם "as is". הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי כל בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.
 2. הספק רשאי לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך.
 3. הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.
 4. המידע שתמסור לפרסום במערכת יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיך האישיים (כגון כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת או פרסום איזה מפרטיך בה. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
 5. התשלום עבור המערכת לא הופך בשום אופן את המשלם לבעל או אחראי על המערכת של הספק או על קוד המקור של המערכת בשום מצב.

פרטיות

 1. בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
 2. הספק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 3. הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות.

אבטחה

 1. הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק לך מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך.
 2. חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא לעלות מידע חשוב או סודי, הספק לא מתחייב לאבטחתו במערכת.

גיבויים

 

הספק לא יהיה אחראי על גיבוי המערכת של הלקוח ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל דבר שהוא מעלה למערכת. הספק יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו אך אין הוא יכול להיות אחראי עליו.

 

תקופת ניסיון

 1. הספק מעניק לך רשות להשתמש במערכת ולאחסן את אתרך בשרת שברשות הספק לניסיון למספר ימים שמפורסמים או יפורסמו מעת לעת. לאחר תקופה זו ולאחר הניסיון שרכשת בהפעלת המערכת תוכל להחליט אם להמשיך ולהשתמש במערכת ולשלם עבור רישיון השימוש בה.
 2. הספק רשאי למחוק את ממערכת כל מידע שקשור אליה, אם וכאשר הלקוח לא הסדיר את התשלום עד לסיום תקופה זו.
 3. הספק רשאי לשנות בכל עת את מספר ימי הניסיון שהוא נותן ללקוח.
 4. לקוחות שינצלו את ימי הניסיון שניתנים להם בשביל לפתוח מספר רב של אתרים למשך תקופה זו ולהשתמש בהם בצורה מסחרית בלתי הולמת מסתכנים בכך שהספק ינעל אתרים אלה ללא הודעה מוקדמת.
 5. הספק רשאי לשלוח לך מספר הודעות בשיטות שונות (דואר אלקטרוני, SMS ועוד) בתוך תקופת הניסיון שלך.

מדיניות תשלום

 1. הלקוח יוכל להפעיל את רישיון השימוש במערכת רק לאחר שהתשלום עבור רישיון זה הושלם במלואו.
 2. למרות שלספק הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.
 3. במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
 4. הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
 5. חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
 6. תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.
 7. ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי - ש"ח.
 8. לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש.

הפסקת פעילות האתר במערכת

 

לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותינו קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק.

 

הקפאת פעילות האתר

 

לקוח שיהיה מעוניין להקפיא את השימוש בשירותינו יוכל לעשות זאת, אך ידע שתקופת המנוי לא תיעצר בזמן זה והיא תמשיך להיספר.

 

משתמשי קצה באתרך

 1. "משתמש קצה" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר שלך שנבנה באמצעות המערכת (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך).
 2. הספק לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא יתערב בשום מקרה ביניכם.
 3. כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.

רכישה וניהול שם מתחם (Domain)

 1. מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שנבחר אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו והספק לא יהיה אחראי לכך שהדומיין לא יחודש או יירכש.
 2. שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. לספק אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתו להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל.
 3. הספק אינו אחראי לכל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיו בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל כלשהו שלהם - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין דחיית בקשה לרישום או לחידוש רישום של שם מתחם, במקרה שרישום שם מתחם או חידוש הרישום לא יבוצעו בפועל וכן בגין כל התליה, השעיה או ביטול רישומו של שם מתחם.
 4. לאחר הזמנת שם מתחם לא ניתן לערוך אותו או להחליף אותו בשם אחר.
 5. לאחר הזמנת שם מתחם ניתן לבטל אותו אך לא לקבל החזר כספי עבור התקופה הנותרת.
 6. תהליך העברת שם מתחם מרשם אחד של האיגוד לרשם אחר וכן חידוש כתובת דומיין שהסתיימה יכול לקחת עד 5 ימי עסקים.

רכישה וניהול תיבות דואר (Email)

 1. הספק מאפשר ללקוח לרכוש תיבות דואר תחת שם המתחם שלו.
 2. הספק לא אחראי להודעות הנכנסות דרך תיבה זו, לרבות הודעות שמכילות וירוסים ועל הלקוח להגן על עצמו מפני מזיקים אלה.

הפצת SMS

 

המערכת מאפשרת בחלק מהכלים שלה לשלוח או לקבל הודעות SMS, על הלקוח לדעת את התנאים הבאים:

 1. כל הודעה שנשלחת גם אם אינה מגיעה אל היעד נספרת.
 2. כל הודעה שנשלחת למספר שאינו תקין נספרת ועל הלקוח החובה לבדוק את תקינות המספרים.

תעבורת נתונים

 

הספק מגביל את תעבורת הנתונים בכל מערכת ל – 5GB לאתר, אך אם וכאשר אתר מסוים יחרוג מהגבלה זו פעילות האתר לא תיפסק מידית והספק יאפשר לו להמשיך לעבוד עם המערכת שלו לזמן לא מוגבל ובהתאם להחלטתו של הספק.

בעצם הספק לא מגביל את הלקוחות שמשתמשים במערכת בכמות התעבורה שכל אחד מהם צורך, אך הוא שומר לעצמו את הזכות להוריד מהשרת ללא הודעה מוקדמת אתרים שיהפכו ל"מונופול" בשרת וינצלו באופן בוטה את משאבי השרת.

 

פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות – דואר זבל SPAM))

 1. בשום אופן אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי החברה או באמצעות שירותים של חברה אחרת. אם ביצוע ספאם בכל אמצעי פנימי או חיצוני יגרום לבעיה מסוימת בשרתים שלנו או בעבודה השוטפת של החברה שלנו אנו נוכל להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותנו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל מאיתנו כולל אפשרות להורדת האתר מהרשת ללא הודעה מוקדמת.
 2. חלק מהכלים במערכת מאפשרים ללקוח לשלוח הודעות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים (דואר אלקטרוני, SMS ועוד), אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם (spam). הספק רשאי להפסיק את פעילות המערכת של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
 3. השימוש במערכת מכיל אלמטנים שונים לטיפול בדואר יוצא ובבקשות הסרה של משתמשים ברשימות דואר. הספק לא מתחייב שכלים אלו עונים על דרישות החוק במדינתך. האחריות לבדיקה האם האלמנטים הללו עונים על דרישותך יהיה עליך בלבד והחברה לא תישא בשום אחראיות בנושא זה.
 4. הספק מאפשר לחברות ולגולשים ברחבי הרשת לדווח לו על משלוחי ספאם על מנת לאתר לקוחות שעושים זאת.
 5. אין לבצע שליחת דואר זבל  גם דרך שרתים אחרים. אתר שיבצע זאת עלול להיחסם ויהיה עליו לשפות אותנו בכל נזק שיגרם לנו מכך.
 6. חלק מהכלים במערכת מאפשרים מעקב אחרי כמעט כל פעולה של הגולשים באתר כאשר הם נרשמים לרשימת תפוצה וכאשר הם מסירים עצמם ממנה, הספק לא מתחייב שהנתונים שיוצגו ברשימות אלה יהיו מעודכנים באופן מושלם ולא יהיה אחראי עליהם במקרה שיהיה לבעל האתר צורך להשתמש בהם.

כותרת בתחתית האתר

 1. הספק רשאי להוסיף בתחתית המערכת שלך שורה או לוגו שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר הספק.
 2. הספק לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.
 3. הספק יאפשר להוריד את הכתובית תמורת תשלום נוסף שייקבע על ידו ויופיע בעמוד התשלום במערכת.

תבניות עיצוב

 1. הספק מציע ללקוח לבחור תבנית עיצוב לאתר שלו מתוך מבחר רחב של תבניות.
 2. הספק רשאי בכל עת להפסיק שימוש בתבנית עיצוב מסוימת ללא הודעה מראש ובכל עת, גם אם לקוח כבר משתמש בה תקופה קצרה או ארוכה. הספק יעשה מאמץ למצוא תחליף מתאים ללקוח אך אין הוא מתחייב על כך.
 3. הלקוח שרכש תבנית רוכש אותה לאתר אחד בלבד ואינו רשאי למכור ו/או להעתיקו /או לשכפל וכו' את התבנית למשתמשים נוספים ללא שמשתמשים אלה שילמו עבורה דרך המערכת של הספק.
 4. הגולש רשאי להשתמש בתמונות ובקבצי התבנית רק כפי שקיבל בפתיחת תבנית העיצוב ואינו רשאי לערוך את התבנית ו/או כל חלק ממנה ו/או את התמונות ו/או כל חלק מהן כולל את קבצי המקור שהוא קיבל יחד עם התבנית.
 5. ללקוח אין את זכויות היוצרים המלאות על תבנית עיצוב מסוימת שרכש וכל אובייקט הקשור אליה ולקוחות נוספים יוכלו להשתמש בה לפי החלטת הספק. למען הסר ספק, ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתבנית ו/או תמונה ו/או אובייקט הנמצאים במערכת שייכים לספק ולספק בלבד. 
   

תמיכה טכנית

 

השירותים באתר אינם כוללים תמיכה כלשהי. הספק ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד אולם אין הוא מתחייב לעשות כן.


 

בנק שעות

 1. הספק נותן ללקוח אפשרות לרכוש "בנק שעות" לטיפול שוטף באתר שלו.
 2. התשלום עבור שעות העבודה ייעשה מראש.
 3. שעות העבודה הן עבור ניהול התוכן באתר הלקוח ולא בעבור בניית האתר או הקמת האתר.
 4. בנק השעות אינו לצורך התייעצות טלפונית, פגישות בבית הלקוח או פגישות במשרדי החברה אלא אך ורק בעבור עבודה על אתר האינטרנט של הלקוח.
 5. טיפול וביצוע העבודה יהיה עד 3 ימי עסקים מרגע שליחת החומרים על ידי הלקוח.
 6. שליחת החומרים תעשה על ידי הלקוח במייל בלבד, למייל שהוגדר מראש ולא בשום אמצעי תקשורת אחר.
 7. לאחר כל עדכון ישלח ללקוח מייל ובו עדכון לגבי השינויים שביקש.

חנות וירטואלית

 

הלקוח יכול להשתמש במערכת של הספק להקמת חנות וירטואלית ועליו להסכים לתנאים הבאים:

 1. אין הספק לוקח אחראיות על אבטחת החנות.
 2. על הלקוח להיות אחראי על המידע שמתקבל מהגולש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, והספק לא ישא בשום אחראיות בנושא זה.
 3. חברות האשראי מחייבות בעלי עסקים לעבור אישור אצלם ועל הלקוח האחראיות הבלעדית לעשות זאת. לספק אין את היכולת לעקוב אחרי נושא זה.
 4. כאשר הלקוח בוחר לחייב את הגולש באמצעות חברות צד שלישי (paypal,netpay ועוד) הספק לא אחראי על טיב חברות אלה ולא לוקח אחראיות על אופן העבודה שלהן.

על הגולש שנכנס לחנות הוירטואלית של הלקוח, להסכים גם כן לתנאים הבאים (על הלקוח החובה לעדכן את הגולש בפרטים אלה):

 1. הספק לא צד בעסקה ובכל בעיה עליו להפנות אותה לבעל האתר.
 2. הגולש מודע שעליו לבדוק האם קיימת אבטחה במערכת ואת טיב האתר שהוא רוצה לספק לו מספר כרטיס אשראי עבור רכישת מוצרים באתר.

חשבון מפיץ

 

לקוחות שיהפכו להיות מפיצים ייהנו ממערכת שדומה מאוד למערכת של הספק.

 1. המפיץ כפוף גם הוא לתנאי שימוש אלה וכך גם המערכות (אתרים) שנפתחות תחת חשבון המפיץ שלו.
 2. הלקוחות של המפיץ חייבים להיות מודעים לתנאי שימוש אלה.
 3. הספק רשאי לשנות את מחיר המערכת ללא שום תלות במחיר אותו מציע המפיץ. על המפיץ להיות אחראי לעקוב אחרי תזוזות מחירי המערכת של הספק.
 4. מפיץ שיחליט לסגור את 'חשבון המפיץ' שלו, לקוחותיו יועברו אוטומטית ל'חשבון מפיץ' אחר ללא התחשבות בדעתו של המפיץ שסגר.
 5. הספק יעשה כל מאמץ למנוע מצב שלקוחות שמשתמשים בחשבון מפיץ פעיל (חשבון מפיץ שהלקוח שילם עבורו או שנמצא בתקופת הניסיון) יראו קשר בינו ולבין שמו של הספק, אך הוא אינו מתחייב שלא יכול להיות שיווצר קשר מסוג זה בגלל תקלה טכנית או בגלל רשלנות מצד הספק.
 6. למפיץ לא תהיה האפשרות להחליט אילו דברים יוצגו במערכת והספק רשאי לעשות שינויים על פי שיקול דעתו.
 7. כדי לאשר לקוחות, המפיץ חייב להפקיד בעבורם סכום כסף בחשבון שבמערכת ניהול הלקוחות שלו. הכסף שהופקד ישמש את המפיץ רק בעבור אישור עסקאות של לקוחותיו ולא עבור תשלומים אחרים לספק.
 8. הספק רשאי לטפל בתלונות של לקוחות של המפיץ ולפעול על פי שיקול דעתו אם המפיץ מבצע מהלכים לא ברורים ושאינו משיב לספק עליהם.
 9. המפיץ צריך להיות זמין טלפונית ובדואר האלקטרוני בכל זמן סביר ולקבל הערות ופניות שונות מצד הספק, אחרת הספק רשאי להפעיל שיקול דעת במקרים מסוימים ללא התערבות המפיץ.

קידום אורגני במנועי החיפוש

 1. התשלום עבור השירות הינו מראש, ולתקופת זמן שהוגדרה בחבילה המוצעת בתנאי השימוש.
 2. מטרת השירות הינה לספק ללקוח שירות קידום אתר במנועי החיפוש באינטרנט.
 3. כל שינוי מעשי באתר הלקוח ו/או שימוש בכתובת האתר (דומיין) למטרות קידום האתר כגון יצירת קישורים נכנסים לאתר והוספה למנועי החיפוש יעשה על ידי הלקוח או לאחר הסכמה מראש מצד הלקוח.
 4. ידוע ללקוח שלאחר שינוי כזה יכול להיות שקישורים וכתובות שהיו במקומות שונים ברשת, כולל חברות פרסום, לא יעבדו ולכן באחריותו הבלעדית להחליפם לכתובות החדשות.
 5. ידוע ללקוח שהספק אינו אחראי ואינו משפיע באופן ישיר על תוצאות החיפוש המוצגות על ידי מנועי החיפוש לגולשים, ומכאן הלקוח לא יראה את הספק כאחראי הבלעדי והישיר לדירוג האתר / כתובת הדומיין שלו במנועי החיפוש השונים באינטרנט.
 6. ידוע ללקוח שתוצאות המוצגות על ידי מנועי החיפוש נגזרות מאלגוריתמים שמשתנים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, לכן לא יראה הלקוח את הספק כאחראי במקרה של שינוי פתאומי במיקום האתר שלו .
 7. ידוע ללקוח שמיקום האתר בתוצאות החיפוש יכול להשתנות מחיפוש לחיפוש מרגע לרגע וממילת מפתח (חיפוש) אחת לשנייה כתוצאה מזרימה טבעית של מידע ברשת האינטרנט. לכן לא יראה הלקוח בחברה אחראית לשינויים החלים על מיקום האתר מעת לעת.
 8. הספק פועל על מנת לקדם את אתר הלקוח בתוצאות אורגניות של מנועי החיפוש בדרכים חוקיות ומקובלות על מנועי חיפוש בלבד, לכן לא תתקבל שום דרישה מצד הלקוח לקידום בדרכים פסולות (Black Hat SEO) .
 9. הספק אינו אחראי על כל ירידה או שינוי בדירוג האתר שעלול לקרות כתוצאה משינוי בתוכן האתר , קישורים נכנסים , יוצאים או פנימיים של האתר.
 10. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן על גולשים שיגיעו לאתר הלקוח כתוצאה מקמפיין הממומן, מעשיהם ופעולתם כתוצאה מחשיפה לתוכן האתר לרבות יציאה מהאתר, מילוי טופס יצירת קשר, קנייה של מוצרי האתר או התקשרות עם בעל האתר .
 11. הספק אינו אחראי כי האתר של לקוח יגיע לדירוג מסוים במנוע חיפוש מסוים תוך זמן מסוים.
 12. ידוע ללקוח כי דירוגו במנועי החיפוש מושפע מתחרות על מילות המפתח הפופולאריות בתחום העיסוק שלו, לכן התקדמות בתוצאות חיפוש בתחום תחרותי עשויה להיות אטית יותר מאשר בתחום פחות תחרותי.
 13. ידוע ללקוח שהספק שומר לעצמו את הזכות להציג נתונים סטטיסטיים של אתרים שקידם, לרבות מיקום במנועי החיפוש, נתונים על כמות המבקרים באתר ועוד, כפי שתועדו במהלך תקופת עבודת הקידום עליהם.
 14. ידוע ללקוח שהספק יכול במקביל לקידום אתר הלקוח גם לקדם אתרים נוספים, גם של מתחרים ישירים ללקוח וללקוח לא תהיה שום טענה על כך. הספק יעשה כל מאמץ על מנת לא להפלות בין אתר ואתר אלא יקדם כל לקוח בצורה טובה.
 15. הספק אינו חייב לפרט בפני הלקוח את מלוא הפעולות שבוצעו על מנת לקדם את האתר , כל עוד הפעולות הינן חוקיות, מקובלות בענף קידום אתרים ואינן משתייכות לשיטות קידום פסולות.
 16. הספק אינו אחראי על כל מקרה שבו האתר יסומן כחשוד, מסוכן או פסול על ידי מנוע חיפוש זה או אחר.
 17. בחבילות מסויימות, כחלק מתהליך קידום האתר, יציב הספק "קישור ספונסר" שיקשר ישירות לאתר הלקוח.
 18. הספק אינו מתחייב שהצבת קישורים אלה תקפיץ את אתר הלקוח במנועי החיפוש השונים והחותם מטה יודע ש"קישור ספונסר" זה הינו רק חלק מתהליך העבודה של הספק.
 19. ידוע ללקוח שאין הספק אחראי על טיב הקישורים ו/או זמינותם המלאה ברשת ו/או האתרים בהם מוצבים הקישורים , ובמידה ויש תקלות לא תהיה ללקוח שום תלונה או תביעה על כך.
 20. הקישורים יוצבו ויינתנו ללקוח על פי החלטתו הבלעדית של הספק וכפי שסוכם בינו לבין הלקוח במסגרת החבילה שרכש ולא יהיו ללקוח כל טענות על כך.
 21. לספק שמורה הזכות המלאה להוריד "קישור ספונסר" זה במידה והפסיק הלקוח את השירות אוביטל את השירות בכל עת.
 22. הזנת קישורי הספונסר תתבצע עד 14 ימי עסקים מרגע התשלום על חבילת הקידום ולא לפני כן.

ניהול קמפיינים

 1. מטרת השירות הינה לספק ללקוח יעוץ ועזרה בנוגע לניהול קמפיין ממומן ברשת.
 2. קביעת סכום וגובה הפרסום ועלות התשלום הקבוע על הקמפיין תיקבע על ידי הלקוח בלבד. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן או צורה על כספים שיוצאו על ידי הלקוח במהלך קמפיין הפרסום.
 3. תחילת העבודה והקמת הקמפיין תתבצע עד 3 ימי עסקים לאחר התשלום בעבור הקמת הקמפיין.
 4. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן על גולשים שיגיעו לאתר הלקוח כתוצאה מקמפיין הממומן, מעשיהם ופעולתם כתוצאה מחשיפה לתוכן האתר לרבות יציאה מהאתר, מילוי טופס יצירת קשר, קנייה של מוצרי האתר או התקשרות עם בעל האתר .
 5. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן על סכום כסף שיניב ללקוח קמפיין הפרסום באינטרנט ועל היקף הפעילות העסקית שלו כתוצאה מקמפיין.
 6. במידה וללקוח אין קמפיין קיים הספק רשאי לגבות עמלת עלות הקמת קמפיין שתפורסם בחבילת השירות. תשלום זה הינו תשלום חד פעמי. כמות הקמפיינים תיקבע לפי המצוין בחבילות השירות.
 7. ללקוח תהיה האחריות הבלעדית שכתובת האתר שלו בתוקף ושהאתר שלו פעיל ולספק לא תהיה שום אחריות לכך.
 8. שירותי ניהול הקמפיין יינתנו בחינם לתקופה ולסכום שהגדיר הספק ושמפורסמת בחבילת השירות. חריגה מסכום זה תזכה את הספק בעמלה על סך 15% משווי הקמפיין. באחריות הלקוח להודיע לחברה על שינויים בסכום התקציב חודשי של קמפיין.
 9. במידה והפסיק הלקוח את ההתקשרות עם הספק, יהיה הספק רשאי להפסיק ללא הודעה מוקדמת את הקמפיין שהוקם ללקוח על ידי הספק. חידוש הקמפיין יהיה באחראיות הלקוח עצמו.
 10. במידה והפסיק הלקוח את הפרסום בכל אחד מימי החודש תחושב העמלה כסכום תקציב הפרסום באותו פרק זמן כפול העמלה שנקבעה.
 11. הספק לא יהיה אחראי למיקומים הישירים של מודעת הלקוח בתוצאות ממומנות של מנועי החיפוש.
 12. הלקוח מתחייב להודיע לספק על כל תביעה או התראה אשר קיבל מצד שלישי בגין הופעת הקמפיין שלו ברשת האינטרנט או בכל מקום אחר.
 13. לספק יש את הזכות להוריד במיידית קמפיין אשר בגינו הגיעה תביעה או התראה מצד ג', ללקוח או לספק, בנוגע לפגיעה שבזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או כל חומר אחר, אשר לטענת צד ג' פוגע בצד ג', הקמפיין לא יועלה חזרה עד לבירור הנושא לעומק על ידי הספק.
 14. הלקוח מתחייב לשפות את הספק במידה על כל תביעה אשר תגיע בעקבות תוכן, טקסט, תמונה, מילת מפתח, או כל תוכן אחר, שהכניס הלקוח לקמפיין שלו.
 15. הספק משאיר בידיו את הזכות להוריד כל מודעה אשר בגינה, או בגין מילת המפתח שלה,או בגין תמונה שמופיע בה, התקבלה תביעה, התראה או זימון, עד לבירור סופי ומוחלט של הספק.
 16. הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל כל הטבה או הנחה שניתנה ללקוח במסגרת רישום לשירותי ניהול הקמפיין.

 

שינויים בתנאי השימוש

 

הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.

הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

 

כללי

 1. העביר הספק את זכויותיו במערכת או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיה רשאי הספק להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
 2. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
 3. אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
 4. הספק יהיה רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.
 5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

תפריט

קטגוריות

המוצרים הנמכרים ביותר

מבצעים מיוחדים

צור קשר

המוקד שלנו זמין 24/7

PayPal